Regulamin

REGULAMIN UKS SJK PATATAJ

 1. Organizatorem zajęć jest Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Jazdy Konnej PATATAJ z siedzibą w Kaniach przy ul. Krótkiej 9, NIP 5342099866, REGON 016286840 , wpisanego do rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych pod numerem 12.
 2. Wejście na teren ośrodka i stajni oraz udział w zajęciach organizowanych przez UKS SJK PATATAJ jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Osoba wchodząca na teren ośrodka zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw jakie niesie za sobą jazda konna i przebywanie w bliskiej obecności koni oraz maszyn i urządzeń funkcjonujących na terenie ośrodka i wchodzi na własną odpowiedzialność oraz nie będzie wyciągała względem organizatorów żadnych konsekwencji w przypadku poniesionych strat.
 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów UKS SJK PATATAJ, niezależnie od wieku zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz stosowania się do uwag organizatorów, instruktorów i pracowników obsługi.
 5. Osoby nieletnie mogą przebywać na terenie stajni i ośrodka tylko pod opieką osób dorosłych. UKS SJK PATATAJ nie odpowiada za dzieci pozostawione bez opieki.
 6. Przebywanie na terenie stajni dozwolone jest od wtorku do piątku od godziny 11:00 do 22:00, w soboty i niedziele od godziny 7:00 do 18:00. W pozostałe dni i godziny stajnia jest nieczynna a konie mają wolne.
 7. W stajni wymaga się zachowania ciszy, spokoju i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Na terenie stajni oraz w obrębie ujeżdżalni nie wolno biegać ani krzyczeć. Może to powodować płoszenie się zwierząt.
 8. Na terenie ośrodków nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe oraz “persona non grata”.
 9. Osoby biorące udział w zajęciach robią to na własną odpowiedzialność i zdają sobie sprawę z zagrożeń jakie niesie ze sobą jazda konna i przebywanie w bliskim otoczeniu zwierząt oraz  maszyn i urządzeń funkcjonujących na terenie ośrodka  i nie będą wyciągały względem organizatorów żadnych konsekwencji  za straty i urazy poniesione na ternie ośrodka oraz na zajęciach organizowanych przez organizatorów.
 10. Wszystkie jazdy są prowadzone tylko dla członków Klubu. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne, bezpłatne i może być cofnięte w każdej chwili. Cofnięcie członkostwa uniemożliwia korzystanie z jazd w UKS SJK PATATAJ do czasu ponownego przystąpienia do Klubu.
 11. Opłata faktury, faktury Proforma, wpłata na konto lub inna opłata dokonana na rzecz Klubu jest równoznaczna z akceptacją regulaminu i akceptacją członkostwa w Klubie UKS SJK PATATAJ. Każda osoba dokonująca wpłaty na rzecz Klubu automatycznie staje się Członkiem Klubu UKS SJK PATATAJ.
 12. Członkiem Klubu może zostać każdy na podstawie wypełnionej deklaracji Klubu i akceptacji Zarządu Klubu. Członkostwo w Klubie jest imienne. Dla uczestników niepełnoletnich członkostwo jest wybierane i akceptowane przez rodziców lub prawnych opiekunów. Razem z akceptacją członkostwa w Klubie UKS SJK PATATAJ rodzic wyraża zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach organizowanych przez UKS SJK PATATAJ ( jazdy, szkolenia, obozy itp. ) oraz  na czynny udział dziecka w zajęciach sportowych noszących ryzyko urazów, jednocześnie zdaje sobie sprawę że jazda konna jest sportem wyczynowym i rezygnuje z wyciągania konsekwencji względem organizatorów za poniesione straty i szkody w wyniku tych zajęć.
 13. Zarejestrowanie dziecka w systemie on-line jest możliwe tylko przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 14. Osoba rejestrująca siebie lub dziecko w systemie zapisów on-line i jednocześnie akceptująca członkostwo w klubie jest świadoma odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 §1 k.k. za podanie nieprawdy. UKS SJK PATATAJ nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje (i ich konsekwencje) w których pracownicy i obsługa stajni zostali wprowadzeni w błąd odnośnie tożsamości osoby faktycznie biorącej udział w zajęciach. Dotyczy sytuacji w których dane osoby biorącej fizycznie udział w zajęciach są inne niż tej zapisanej na zajęcia. W takich sytuacjach ubezpieczenie (zawarte w cenie jazdy) przysługuje osobie WPISANEJ na zajęcia.
 15. Rezerwacji zajęć przez system on-line, dla osoby nieletniej może dokonać tylko i wyłącznie rodzic lub prawny opiekun dziecka.  UKS nie ponosi odpowiedzialności za zapis na zajęcia dokonany przez inną osobę niż prawny opiekun dziecka.
 16. UKS SJK PATATAJ nie odpowiada za błędnie wykonaną rezerwację na zajęcia oraz nie odpowiada za konsekwencje tego błędu. Potwierdzenie i sprawdzenie rezerwacji należy do klubowicza dokonującego rezerwacji.
 17. Prosimy o przemyślane dokonywanie rezerwacji. Rezerwacja może być anulowana tylko do 48h przed rozpoczęciem zajęć. Karnet (na 1 lub 4 zajęcia) który był powiązany z tą rezerwacją może być wykorzystany do końca swojej daty ważności. Po tym terminie możliwe jest przedłużenie tego karnetu za dopłatą 10% jego wartości. Przedłużenie obejmuje dokładnie taką samą liczbę dni na jaką był ważny karnet tuż po zakupie ( 10 dni jazda jednorazowa, 16 dni lonża/jazda indywidualna, 30 dni karnet 4 jazd). Zgłoszenie przedłużenia karnetu należy przesłać na biuro@patataj.com lub rezerwacje@patataj.com najpóźniej 10 dni od daty zakończenia karnetu. Po tym terminie karnety nie będą przedłużane.
 18. Wcześniejsza rezerwacja wiąże się z zablokowaniem terminu jazdy oraz z ściągnięciem jednej jazdy z karnetu lub opłatą. Rezerwacja zajęć jest równoznaczna z obowiązkiem zapłaty. W przypadku rezerwacji zajęć, przy aktywnym, ale wykorzystanym już karnecie konieczna jest dodatkowa opłata w wysokości jazdy jednorazowej. W przypadku odmowy dokonania opłaty za odbyte/wykorzystane już zajęcia, możliwość zapisu na kolejne zajęcia będzie blokowana (do czasu uregulowania zaległości), a zaległość będzie rozliczona w kolejnym zakupionym karnecie lub skierowana do firmy windykacyjnej.
 19. UKS SJK PATATAJ korzysta ze strony Przelewy24 jako pośrednika płatności elektronicznych. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 20. UKS SJK PATATAJ korzysta ze strony PayU jako pośrednika płatności elektronicznych przy zapisach na szkolenia, obozy i kolonie.
 21. Promocja 5% zniżki przy zapisie rodzeństwa na szkolenia lub obozy i kolonie obowiązuje tylko w tych samych terminach wyjazdu/ szkolenia. Nie ma możliwości łączenia Letniego Wakacyjnego Szkolenia Jeździeckiego z obozami lub koloniami ponieważ występują one w innych terminach. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu wyjazdu/szkolenia jednego z dzieci, promocja na następne dziecko zostanie automatycznie anulowana przez pracownika biura.
 22. Promocja “3690zł za dwa turnusy” obowiązuje tylko dla danego dziecka. Jest to zniżka obowiązująca przy rezerwacji dwóch następujących po sobie turnusów obozu/kolonii dla jednego dziecka i wpłacie całości wartości całego wyjazdu razem z wybranymi dodatkami na konto bankowe Klubu.
 23. Promocja “5%” i “3690zł za dwa turnusy” może się łączyć w przypadku gdy każde z rodzeństwa będzie zapisane na te same dwa turnusy i nastąpi wpłata całości wartości całego wyjazdu razem z wybranymi dodatkami, na konto bankowe Klubu.
 24. Promocja “dodatkowe jazdy przy rezerwacji miejsca w danym terminie” (tylko dla obozów i kolonii) obowiązuje jeśli rezerwacja miejsca będzie zakończona w danym terminie. Za rezerwację uważa się zgłoszenie + wpłatę I raty.
 25. Zabrania się jazdy konnej w stanie nietrzeźwym. Zakazane jest uczestnictwo w zajęciach będąc pod wpływem środków odurzających (alkohol, narkotyki, inne). Uczestnik zajęć oraz rodzic wyrażający zgodę na udział dziecka w zajęciach wyraża zgodę na badanie siebie i dziecka (młodzież) alkomatem lub testem narkotykowym.
 26. Zakazane jest przebywanie w pomieszczeniach służbowych osobom nieupoważnionym.
 27. Zabronione jest używanie sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 28. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie. Palić  tytoń itp. można jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Dotyczy to także elektronicznych papierosów i innych urządzeń produkujących żar, ogień i/lub dym.
 29. Każda osoba przebywająca na terenie ośrodków zobowiązana jest do przestrzegania porządku na jej terenie.
 30. Można się zbliżać jedynie do koni wyznaczonych przez instruktorów. Zabrania się podchodzenia do innych koni, karmienia lub klepania itp. bez zgody dyżurnego instruktora. Nie wolno dokarmiać koni bez zezwolenia.
 31. Część koni odbywa w ośrodku leczenie lub emeryturę. Zakazane jest wsiadanie, gonienie, zaganianie, karmienie, zastraszanie, błyskanie fleszem itp. Wobec koni które chodzą same po ośrodku lub odbywają leczenie w boksach.
 32. W razie umyślnego skaleczenia lub oszpecenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczeń bądź urządzeń Klubu sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
 33. UKS SJK PATATAJ nie ponosi odpowiedzialności rzeczowej ani materialnej za prywatne rzeczy pozostawione na terenie stajni i ośrodka.
 34. Rzeczy osobiste na czas jazdy mogą być pozostawione w szatni, przy czym nie jest wskazane zostawianie rzeczy wartościowych i pieniędzy. UKS SJK PATATAJ nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. Po każdym dniu szatnia jest sprzątana a pozostałości z dnia oddawane do CARITAS bądź punktów zbiorczych.
 35. Uczestnicy jazd zobowiązani są :
  1. Być obecnym i gotowym do jazdy 10 min przez rozpoczęciem zajęć, w razie spóźnienia instruktor ma prawo nie przydzielić konia w danym dniu bez zwrotu wniesionych wpłat.
  2. Posiadać właściwy strój do jazdy konnej (wg zaleceń instruktora)
  3. Posiadać ochronne nakrycie głowy
  4. Posiadać własny palcat (bacik jeździecki)
  5. Znać nazewnictwo części rzędu jeździeckiego wg przedstawionych w stajni tablic poglądowych / wg zaleceń instruktora
  6. Zapoznać się i stosować do zasad obowiązujących w czasie wyprowadzania konia ze stajni i wsiadania, jak również zsiadania i odprowadzania konia do stajni (wg zaleceń instruktorskich)
 36. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci na jazdy kucykowe (spacer) zobowiązani są do asekuracji dzieci podczas jazdy.
 37. Konie przydziela jeźdźcom instruktor, mając na uwadze ich umiejętności, wzrost, wagę itp. Jeżeli jeździec nie zgodzi się na przydzielonego mu konia, jazda będzie potraktowana jako wykorzystana i nie będzie przysługiwał za nią zwrot.
 38. Uczestnicy jazd zobowiązani są do natychmiastowego wypełnienia poleceń instruktora. Jakiekolwiek dyskusje na ujeżdżalni są niedozwolone. Niewłaściwe zachowanie jeźdźca w czasie jazdy upoważnia instruktora do przerwania jazdy i wydania polecenia odprowadzenia konia do stajni bez zwrotu poniesionych wkładów.
 39. Podczas obozów lub szkoleń nieprzestrzeganie poleceń kadry może spowodować “spieszenie” lub wydalenie z ośrodka/ obozu/ kolonii na koszt własny bez zwrotu poniesionych opłat.
 40. Nieprzestrzeganie któregoś z punktów regulaminu może spowodować wykluczenie z jazd bez zwrotu kosztów jazd.
 41. Karnety na jazdę jednorazową nie podlegają zwrotom.
 42. Przy zakupie karnetu na jazdy lub obóz w formie on-line przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy i zwrotu kosztów w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia dokonania zakupu, bez podania przyczyn. Jeśli usługa o której jest mowa w umowie zostanie rozpoczęta przed upływem ww. 14 dni, kupujący utraci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży usługi i zwrotu kosztów. Prawo do odstąpienia nie przysługuje również w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r. (“Ustawa”). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży usługi należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od ww. umowy w drodze oświadczenia mailowo. W przypadku odstąpienia od umowy po wpłacie środków na konto Klubu i przed rozpoczęciem umowy, pobierana jest opłata organizacyjna w wysokości 10% kwoty. Wykupując karnet, jazdę, szkolenie, obóz, kolonie lub inne automatycznie wyrażana jest zgoda na przesyłanie faktury w formie elektronicznej.
 43. Wszelkich reklamacji należy dokonać za pośrednictwem drogi mailowej na adres patataj@patataj.com lub rezerwacje@patataj.com . Odpowiedź zwrotna zostanie przekazana do Państwa w terminie do 14 dni od daty wysłania zgłoszenia.
 44. Po rozpoczęciu umowy na karnet na jazdy, obóz, szkolenie itp. Przysługuje zwrot za niewykorzystaną część świadczeń po odliczeniu kosztów poniesionych przez UKS SJK PATATA J przed rozpoczęciem umowy. Nie dotyczy karnetu na jazdę jednorazową.
 45. Wszystkie wnioski o zwroty będą rozpatrywane do 14 dni od daty terminu zajęć których dotyczą. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.
 46. Karnety stałe i ruchome są abonamentami imiennymi tzn. mogą z nich korzystać jedynie osoby które są wpisane na karnecie.
 47. Karnety obowiązują tylko i wyłącznie okresu którego dotyczą ( dzień / godzina). Nie ma możliwości dopłacenia do jazdy w innym terminie i wykorzystania jazdy z karnetu. W celu jazdy w innym terminie można wykupić dodatkowy karnet na jazdę jednorazową. Np. Nie ma możliwości wyjeżdżenia jazdy z karnetu jazd wt-pt w weekend po odpowiedniej dopłacie. Aby jeździć w weekend trzeba wykupić dodatkowy karnet na jazdę jednorazową lub 4 jazdy  ze stawką weekendową.
 48. Nie wolno wchodzić na padoki do boksów, na ujeżdżalnie oraz lonżownik bez pozwolenia instruktora.
 49. Samochody lub pojazdy zmotoryzowane należy parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych.  Zabrania się parkowania samochodów w bezpośrednim sąsiedztwie budynku stajni.
 50. Zabrania się wprowadzania psów na teren stajni, bez wcześniejszego uzgodnienia tego z właścicielem. Psy uczestników jazd i osób towarzyszących muszą być trzymane na smyczy. Za wszystkie szkody spowodowane przez takie zwierzęta ponosi właściciel psa.
 51. Psy właścicieli koni mogą przebywać na terenie stajni na ich wyłączną odpowiedzialność.
 52. Właściciele psów zobowiązani są do pilnowania, aby:
  1. Psy nie załatwiały się na ternie budynku stajni.
  2. Psy nie zanieczyszczały odchodami pasz oraz boksów
  3. Psy nie płoszyły koni
 53. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątania po nich odchodów.
 54. Zabrania się wprowadzania na teren stajni psów agresywnych, mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla innych osób oraz zwierząt przebywających na terenie stajni.
 55. Wszelkie użyczenia własnych koni osobom obcym, należy zgłosić wcześniej właścicielowi lub obsłudze stajni.
 56. Nie wolno korzystać z padoków innych niż te, które są wyznaczone przez obsługę stajni.
 57. Konie mogą być wiązane tylko do specjalnych miejsc od tego przeznaczonych. Nie wolno ich wiązać do krat, ani za wodze.
 58. Należy zachować szczególną ostrożność w porze karmienia koni i nie utrudniać obsłudze stajni wykonywania wszelkich czynności z tym związanych.
 59. Należy przestrzegać porządku i czystości.
 60. Należy sprzątać po sobie i po koniu, w szczególności każdy jest zobowiązany do posprzątania, po odprowadzeniu koni do boksu lub na padok, stanowiska na którym czyścił konia lub mył mu nogi itd.
 61. Nie wolno pozostawić osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.
 62. Nie wolno koni bić, okaleczać lub stosować innych praktyk, które są szkodliwe dla zdrowia i życia konia.
 63. Przy opuszczaniu pomieszczeń socjalnych należy gasić światło, zakręcać wodę, zamykać okna.
 64. Bezwzględnie nie wolno przejeżdżać konno wierzchem przez korytarz w stajni.
 65. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów po wyjściu od koni.
 66. Należy unikać obojętności i niedbalstwa w stosunku do konia, zbliżania się do konia bez uprzedzenia głosem, nienaturalnego zachowania, szybkich i gwałtownych ruchów.
 67. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odkładać na swoje miejsce przy boksie, w siodlarni lub boksie gospodarczym (w zależności od miejsca przechowywania danych akcesoriów) przed opuszczeniem stajni.
 68. Właściciel stajni oraz UKS SJK PATATAJ nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. Wypadki konia, jeżeli pozostaje on pod opieką właściciela lub dzierżawcy
  2. Wypadki losowe koni prywatnych, inne niż wynikające z niewłaściwego prowadzenia chowu konia
  3. Wypadki właściciela lub dzierżawcy i konia podczas jazdy konnej na padoku oraz w terenie
  4. Wypadki losowe właściciela lub dzierżawcy konia na terenie stajni.
 69. Właścicieli koni zobowiązuje się do pozostawienia wiadomości o wyjeździe w teren, przewidywanym czasie i miejscu wycieczki oraz przypuszczalnej godzinie powrotu.
 70. Osoby jeżdżące konno mijają się prawymi stronami ( ruch lewostronny).
 71. Każdorazowo trzeba oznajmić głosowo wejście na ujeżdżalnię, jeśli odbywa się już na niej inna jazda.
 72. Podczas przebywania na ujeżdżalni wielu koni trzeba każdorazowo ostrzec innych uczestników placu o najeździe na przeszkodę lub wykonaniu elementu ujeżdżeniowego wymagającego dużej ilości miejsca. Dla innych uczestników jest to informacją proszącą o pierwszeństwo.
 73. Osoby stępujące konie w każdym przypadku ustępują pierwszeństwa innym jeźdźcom.
 74. Należy lonżować konie w miejscu do tego wyznaczonym.
 75. Zakazuje się lonżowania koni na placach przeznaczonych do jazdy ( chyba, że za zgodą Prezesa Klubu)
 76. Zakazane jest robienie zdjęć, nagrywanie filmów oraz dźwięku na terenie ośrodka i stajni.
 77. Każdy uczestnik zajęć lub gość w ośrodku i stajni oświadcza, że zapoznał się z regulaminem stajni, wszystkimi informacjami zawartymi w umowach, innymi dokumentami związanymi z prowadzonymi zajęciami oraz warunkami panującymi w ośrodkach UKS SJK PATATAJ i akceptuje je oraz wyraża zgodę na udział swój lub swoich podopiecznych w zajęciach prowadzonych przez UKS SJK PATATAJ oraz wyraża zgodę na umieszczenie swoich i swoich podopiecznych/dzieci danych osobowych (także wizerunku) w bazie danych UKS SJK PATATAJ z siedzibą w Kaniach ul. Krótka 9 z przeznaczeniem do wykorzystania ich wyłącznie w celach realizacji umowy, marketingowych, związanych z działalnością Klubu oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.Nr 133, poz.833).
 78. UKS SJK PATATAJ zastrzega sobie prawo do ewentualnego odwołania zajęć ( jazd, obozów, szkoleń itp. ) z powodów przepisów urzędowych lub innych przyczyn.
 79. UKS SJK PATATAJ zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez konieczności uzyskania ponownej zgody uczestnika zajęć.

“Popatrzcie w oczy konia. Jest w nich tyle łagodnej mądrości, ale także niepokój. Od nas zależy, czy będzie w nich także zaufanie.”

Wilhelm Museler

Siedziba

UKS SJK PATATAJ
ul. Krótka 9
05-805 Kanie

Kontakt

tel. +48 518 444 204
e-mail patataj@patataj.com

Godziny pracy stajni:

poniedziałek – nieczynne
wt.-pt 13:00-22:00
sob. – nd. 7:00 – 19:00

Godziny pracy biura:

poniedziałek – nieczynne
wt.-pt 12:00-16:00
sob. 9:00 – 17:00
nd. – nieczynne